Comunicación da transmisión de accións ou participacións sociais

Comunicar a transmisión de accións ou participacións sociais ao Rexistro Administrativo de Sociedades Laborais, achegando:

  1. Comunicación.
  2. Certificación dos asentos practicados no libro-rexistro de accións nominativas ou no libro de socios

Prazo para comunicación: Dentro dos tres primeiros meses do exercicio económico as transmisións realizadas no exercicio inmediatamente anterior, agás que se transgredan os límites de posesión previstos legalmente ( art. 1.2. a) e b) da Lei 44/2015, do 14 de outubro, de Sociedades Laborais e Participadas ), en que se deberá comunicar no prazo de un mes desde que se hobuera practicado o asento que o poña de manifesto, así como a súa subsanación en igual prazo desde que se practique aquel polo que se establezan os límites legais.