Cualificación dunha sociedade de nova constitución

Solicitar a cualificación como sociedade laboral no Rexistro Administrativo de Sociedades Laborais, achegando:

  1. Solicitude.
  2. Copia autorizada e copia simple da escritura pública de constitución.
  3. Xustificante de pago da Taxa por servizos administrativos.