Cualificación dunha sociedade preexistente como laboral

Solicitar a cualificación como sociedade laboral no Rexistro Administrativo de Sociedades Laborais, achegando:

  1. Solicitude.
  2. Copia autorizada e copia simple da escritura pública de constitución.
  3. Copia autorizada e copia simple das escrituras públicas de modificación de estatutos, de ser o caso.
  4. Certificación literal do Rexistro Mercantil dos asentos vixentes da entidade.
  5. Certificacións do acordo da xunta xeral, favorable á cualificación de sociedade laboral, e da titularidade do capital social resultante do libro rexistro de accións nominativas ou de socios correspondentes.
  6. Copia autorizada e simple da escritura, pola que se eleve a público o acordo da xunta xeral e as modificacións dos estatutos que fosen precisas para adaptarse á Lei de Sociedades Laborais.
  7. Documentos acreditativos de cotizacións á seguridade social dos socios traballadores e asalariados.
  8. Xustificante de pago da Taxa por servizos administrativos.