Descualificación dunha sociedade laboral

Solicitar a descualificación da sociedade como laboral no Rexistro Administrativo de Sociedades Laborais, achegando:

  1. Solicitude.
  2. Copia autorizada e copia simple da escritura pública de transformación ou disolución da sociedade.
  3. Xustificante de pago da Taxa por servizos administrativos.