Modificación de estatutos dunha sociedade laboral

Solicitar a declaración de que a modificación de estatutos da sociedade non afeecta a súa cualificación como laboral, e/ou a inscrición do cambio de domicilio social, no Rexistro Administrativo de Sociedades Laborais, achegando:

  1. Solicitude.
  2. Copia autorizada e copia simple da escritura pública de modificación de estatutos da sociedade.
  3. Xustificante de pago da Taxa por servizos administrativos.